Tác giả nói gì về 5 ca khúc trước 1975 đã ngưng lưu hành